Gazeta
Internet

Witaj,     |  Zaloguj
Nasza społeczność

Logowanie

Dołącz do eKulturalnych
Zapomniałem hasła
Przejdź do eKulturalni.pl
GDZIE JESTEŚ:  E-ŚWIATOWID    Aktualności

Bałtyjski festiwal

Ma słu­żyć przybliżaniu pomijanej w edukacji historycznej kul­tury Pru­sów i ludów bałtyj­skich. Mowa o Festiwalu Bałtyjskim, którego trzecia już edycja odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia.

- Pragniemy w przystępny sposób przedstawić sze­ro­kiej publicz­no­ści świat bar­barzyńców południowo-wschodnich wybrzeży Bał­tyku - informuje Robert Waraksa z Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku. - Inspiracją dla tegorocznego festiwalu jest opowieść żyjącego w średniowieczu anglosaskiego kupca i podróżnika Wulfstana.

Wulfstan zbierał informacje geograficzne na temat ziem nadbałtyckich. Swoje podróże następnie opisał, a relacje te zawierały m.in. dokładny opis osady Truso i niektórych zwyczajów Estów, czyli Prusów.

- Czerpiąc z owej relacji średniowiecznego etnografa poświęcamy Festiwal Bałtyjski 2011 przenikaniu się życia i śmierci, jako dwóm nieodłącznym aspektom ludzkiego bytu - dodaje Robert Waraksa.

W programie imprezy znalazły się multimedialne prelekcje na temat krwa­wych rytuałów i zwy­cza­jów pogrze­bo­wych, o których opo­wia­dać będą histo­rycy z Towa­rzy­stwa Naukowego Pru­the­nia.

Będą też opowieści o antro­po­mor­ficznych figurach zwanych babami kamien­nymi, których małe kopie będzie można wylepić z gliny w dostępnym przez cały czas warsztacie garncarza. Tu można też nauczyć się lepie­nia urny twa­rzo­wej i naczyń uży­wa­nych podczas obrządku pogrze­bo­wego.

- W osa­dzie rze­mieśl­ni­ków będzie można spo­tkać tka­czy i pomóc im przy tka­niu oraz przyj­rzeć się rekon­struk­cji pio­no­wego warsz­tatu tkac­kiego - zapowiadają organizatorzy. - U min­ce­rza będzie można wła­sno­ręcz­nie wybić monetę, a oprócz tego podej­rzeć, co daw­niej jedzono i pito oraz z czego i jak wyko­ny­wano wów­czas instru­menty muzyczne.

Organizatorzy - Towa­rzy­stwo Naukowe Pru­the­nia oraz Muzeum Budow­nic­twa Ludowego-Park Etno­gra­ficzny w Olsztynku - radzą także, aby każdy, kto zdecyduje się odwiedzić Festiwal Bałtyjski nie rezygnował z naszkicowanej mapy pomagającej bezpiecznie podróżować po kraju Pru­sów, ponieważ nie brak w nim wróżek, czarownic i wiedźm. Na dzieci z kolei czeka zabawa w odkry­wa­nie arche­olo­gicz­nych tajem­nic.

PRO­GRAM FESTIWALU

19 sierp­nia
18.00 Prze­marsz wojów uli­cami Olsztynka

20 sierp­nia
11.00 Otwar­cie Festi­walu - pre­zen­ta­cja wojowników
11.30 W krę­gach Honoru i Zdrady - indy­wi­du­alne walki wojow­ni­ków pru­skich, słowiańskich i skandynawskich
13.00 W Kręgu Krwi - potyczki wojów w for­mie turniejowej
14.00 Czy trudno być wojownikiem? - warsztaty walki i musztry
14.15 Krwawe rytu­ały u Pru­sów - pre­lek­cja
15.00 Bitwa - napad na osadę Amalang
16.00 Droga Wojow­nika - kon­ku­ren­cja spraw­no­ściowa dla chętnych
17.00 Spek­takl w arty­stycz­nej i nar­ra­cyj­nej opra­wie wyko­na­nej przez grupy: Dru­żyna Wojów Bole­sła­wo­wych Białozór, Stud­nia O, Kon­went Św. Piotra - insce­ni­za­cja pogrzebu pru­skiego. Rekon­struk­cja bie­siady pogrzebowej, stosu pogrze­bo­wego oraz wyścigu po dobra zmar­łego.

21 sierpnia
11.00 Zabawy ple­bej­skie dla gawie­dzi: krę­cioła, prze­cią­ga­nie liny, kula­nie tarcz, bieg z jakiem, rzuty podkową
12.00 O cią­gło­ści pru­skich zwy­cza­jów pogrze­bo­wych - pre­lek­cja
13.00 Gry wikiń­skie - kubb, hnetatafl
14.00 Zawody łuczni­cze dla chętnych
15.00 Tur­niej Wojow­ni­ków O miecz Her­kusa Monte
16.00 Wrę­cze­nie nagród i zakoń­cze­nie festiwalu

20 - 21 sierp­nia
12:00 - 16:00 - Osada rze­mieśl­ni­ków

Zaję­cia warsz­ta­towe dla chęt­nych: kuch­nia pru­ska, garn­car­stwo, tkac­two, płatnerstwo, min­car­stwo, kowal­stwo, wytwa­rza­nie średnio­wiecz­nych instru­men­tów muzycz­nych, średnio­wieczny taniec, arche­olo­gia dla najmłodszych; strze­la­nie z łuku i rzut oszcze­pem dla chętnych; przy­mie­rzal­nia opan­ce­rze­nia i uzbro­je­nia wojów wczesnośredniowiecznych; warsz­taty arche­olo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej: mro­że­nie w średniowie­czu (eks­pe­ry­ment z wytwa­rza­niem zimna), rekon­struk­cja kro­sna pionowego, groty i gra­ciki (rekon­struk­cja ele­men­tów uzbro­je­nia wczesnośredniowiecz­nego), pieczenie pod­pło­my­ków na spo­sób pruski.

Podziel się:
Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Kierownik Redakcji: Hanna Laska-Kleinszmidt

tel 55 611 20 69

Jeśli chcesz dodać swój komentarz zaloguj się. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj.
MENU

eŚWIATOWID W LICZBACH

 

Publikacji: 11361
Galerii: 307
Komentarzy: 1354

 


Liczba odwiedzin: 8805261

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Wydawca:

Centrum Spotkań Europejskich
"ŚWIATOWID"

pl. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel.: 55 611 20 50
fax: 55 611 20 60

 

Redakcja:
redakcja@eswiatowid.pl
tel.: 55 611 20 69

Administrator systemu:
adm@swiatowid.elblag.pl
 

 

 


 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 

oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.